Đúng vậy, ngày lễ sẽ được tự động phản ánh trong hệ thống và các ngày sẽ được liên kết với bất kỳ quốc gia nào mà công ty bạn hoạt động. Bạn cũng có thể thêm vào ngày của mình cho các lễ hội / lễ kỷ niệm cụ thể như các sự kiện toàn công ty.

Recent Posts

Free On-Demand WebinarsPowered by AYP Group

In this new addition of our webinar series, we will be discussing the detailed process by which businesses are set up in various locations across Southeast Asia! If you have been looking to expand your business’s horizons, then this is a good place to gather information! Sign Up Now, Limited Seats Available! 

*Webinar will be hosted via Zoom