Đúng vậy, ngày lễ sẽ được tự động phản ánh trong hệ thống và các ngày sẽ được liên kết với bất kỳ quốc gia nào mà công ty bạn hoạt động. Bạn cũng có thể thêm vào ngày của mình cho các lễ hội / lễ kỷ niệm cụ thể như các sự kiện toàn công ty.

Recent Posts