Ngày đầu tiên của quý mới. Bằng cách đó, bạn sẽ giảm thiểu nhu cầu về dữ liệu bảng lương lịch sử và tăng tốc quá trình thực hiện.

Recent Posts