Thời hạn hiệu lực của hóa đơn đặt tự động 30 ngày cho ngày đáo hạn.

Trong trường hợp, nếu thanh toán chưa được nhận sau 30 ngày, JuzTalent có quyền đóng băng tài khoản JuzTalent của công ty bạn cho đến khi thanh toán được thực hiện.

Recent Posts