Mã hóa dữ liệu được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như tài khoản ngân hàng và số chứng mình nhân dân. Xác thực đa yếu tố và quản lý phiên nâng cao là các tính năng bổ sung mà chúng tôi đã đưa vào để đảm bảo duy trì tính bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Recent Posts