Tỷ lệ đóng góp từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 cho các nhân viên không có lương hưu trong khu vực tư nhân và khu vực công là:

– Công dân Singapore

– SPR từ năm thứ ba đạt được trạng thái SPR

– SPR trong hai năm đầu tiên đạt được trạng thái SPR nhưng đã cùng nộp đơn với chủ lao động để đóng góp với tỷ lệ nhân viên đầy đủ của chủ lao động

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập: https://www.cpf.gov.sg/Employers/EmployerGuides/employer-guides/paying-cpf-contributions/cpf-contribution-and-allocation-rates

Recent Posts