Theo mặc định, chính sách có thể dựa trên các ngày theo lịch, theo tỷ lệ tháng hoặc theo lịch hàng ngày hoặc hàng tháng. Nó phụ thuộc vào cách thức hoạt động của công ty bạn.

Recent Posts