1.Thanh toán trực tiếp

Thanh toán được loại trừ khỏi khoản thanh toán tiền lương hàng tháng. Các công ty có thể thiết lập độc lập ngày hoàn trả dựa trên phương thức hoạt động của công ty.

 

2.Biên chế

Thanh toán có thể được thêm vào phần xử lý bảng lương hàng tháng

Recent Posts

Free On-Demand WebinarsPowered by AYP Group

In this new addition of our webinar series, we will be discussing the detailed process by which businesses are set up in various locations across Southeast Asia! If you have been looking to expand your business’s horizons, then this is a good place to gather information! Sign Up Now, Limited Seats Available! 

*Webinar will be hosted via Zoom