Theo mặc định, gói đăng ký JuzTalent là hợp đồng một năm.

Recent Posts