JuzTalent lưu trữ trên Cloud vì đây là nền tảng dịch-vụ-phần-mềm (SaaS). Số tiền bạn trả bao gồm các bản cập nhật đang diễn ra có thể mang lại các tính năng mới cho các mô-đun mà bạn đã đăng ký.

Recent Posts