Thông báo sẽ chỉ xuất hiện trên lịch của bạn nếu bạn và đồng nghiệp của bạn báo cáo cho cùng một giám sát viên. Nó cũng phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư dành cho người dùng.

Recent Posts