JuzTalent sẽ đi qua bài kiểm tra thâm nhập 6 tháng một lần để xác định bất kỳ điểm yếu bảo mật tiềm năng nào. Điều này giúp đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi luôn được bảo vệ tốt nhất trước các mối đe dọa an ninh.

Recent Posts