Giải pháp eTime của JuzTalent sử dụng công nghệ tiên tiến, nơi tất cả các nhân viên bấm giờ ra vào với một bức ảnh tự chụp có gắn thẻ vị trí. Điều này giúp ngăn chặn bất kỳ thao tác thay đổi thời gian nào.

Recent Posts