Bạn chỉ cần đánh dấu nhân viên nào sẽ được triển khai cho ca làm việc thông qua danh sách. Nhân viên sẽ có thể xem ca làm việc của họ trong tháng thông qua lịch eTime.

Recent Posts