JuzTalent có Chương trình tính nghỉ phép hàng năm (ALC), giúp bạn biết được bạn có bao nhiêu phiếu nghỉ hàng năm bằng cách chọn khoảng thời gian.

Recent Posts