JuzTalent cho phép nhân viên mới tự trải nghiệm quá trình đào tạo nhập môn bằng cách hoàn thành tác vụ thông qua danh sách “Nhiệm vụ của tôi” do quản trị viên HR thiết lập. Điều này dẫn đến việc thu thập thông tin của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

JuzTalent eProfile My Tasks

Recent Posts