Có, (các) giám sát viên tương ứng sẽ nhận được thông báo qua email 2 ngày sau khi yêu cầu được gửi bởi nhân viên. Thông báo qua email sẽ được gửi đi nhiều lần trong một tháng nếu không có hành động nào được đưa ra bởi người giám sát.

Recent Posts