Có, (các) giám sát viên tương ứng sẽ nhận được thông báo qua email 2 ngày sau khi yêu cầu được gửi bởi nhân viên. Thông báo qua email sẽ được gửi đi nhiều lần trong một tháng nếu không có hành động nào được đưa ra bởi người giám sát.

Recent Posts

Free On-Demand WebinarsPowered by AYP Group

In this new addition of our webinar series, we will be discussing the detailed process by which businesses are set up in various locations across Southeast Asia! If you have been looking to expand your business’s horizons, then this is a good place to gather information! Sign Up Now, Limited Seats Available! 

*Webinar will be hosted via Zoom