Đúng vậy, giải pháp eTime của JuzTalent tự động tính toán và thêm các yếu tố trả lương ngoài giờ vào hệ thống.

Recent Posts