Đúng vậy, giải pháp eTime của JuzTalent tự động tính toán và thêm các yếu tố trả lương ngoài giờ vào hệ thống.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\Apache24\htdocs\juztalent\wp-includes\class-wp-list-util.php on line 151