Có, bạn có thể thêm vào lpại lương tuỳ chỉnh riêng dưới mục “Loại lương”.

Recent Posts