Có, bạn có thể thêm logo của công ty bạn vào phiếu xác nhận thanh toán. Bạn cũng có thể chọn tham gia phản ánh trong phiếu hoàn trả, số phiếu nghỉ phép và các mục được ghi thành từng khoản khác.

Recent Posts