Southeast Asia

Tham gia Chương trình hợp tác của chúng tôi và mang đến một cách tốt hơn để thực hiện các quy trình Nhân sự và Biên chế cho khách hàng của bạn

Channel Partners Commission

Ưu đãi

Nhận các khoản ưu đãi lớn từ các kế hoạch mà khách hàng của bạn mua

Channel Partners Services

Dịch vụ

hêm kênh doanh thu mới vào doanh nghiệp của bạn bằng cách giúp khách hàng của bạn triển khai và sử dụng JuzTalent.

Giá trị gia tăng

Giúp khách hàng của bạn giải quyết các hoạt động Nhân sự và Biên chế hàng ngày của họ bằng các chức năng tự phục vụ, tự động hóa và tuân thủ quy định